مراکز تحقیقاتی ایران مراکز تحقیقاتی ایران

مرکز تحقیقاتی ایران

http://www.nri.ac.ir/default.aspx?lng=fa

پژوهشگاه نیرو

http://www.merc.ac.ir

پژوهشگاه مواد و انرژی

http://www.iies.ac.ir

موسسه مطالعات بین المللی انرژی

http://www.caspianstudies.com

موسسه مطالعات دریای خزر

http://www.srtc.ac.ir

پژوهشکده آمار ایران

http://www.risstudies.org

پژوهشکده مطالعات راهبردی

http://www.ripi.ir/lang/index.php

پژوهشگاه صنعت نفت

http://www.ries.ac.ir

پژوهشكده علوم زمین

http://www.aeoi.org.ir

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

http://www.irandoc.ac.ir

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

http://www.irtci.com/documents/document/0/11586/Tourism-and-Recreational-Centers-Organization-Of-tde-I-R-IRAN.aspx

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

http://www.ipm.ac.ir

مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

http://www.bhrc.ac.ir/portal

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

http://www.itrc.ac.ir

مرکز تحقیقات مخابرات ایران

http://geophysics.ut.ac.ir/Fa

موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران

http://www.jdsharif.ac.ir

پژوهشکده توسعه تکنولوژی صنعتی

http://www.srrf.net

بنیاد پژوهشی رباتیک و هوش مصنوعی سپنتا

http://www.kstp.ir/pages/default.aspx

علم و فناوری خراسان

http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=278

پژوهشکده تعلیم و تربیت

http://www.isca.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=246f2429-c241-4bfc-be50-a28405dae7f8

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

http://www2.ihcs.ac.ir/Pages/Features/Home.aspx

 

http://news.iict.ac.ir

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

http://www.iran-art-research.com

مرکز مطالعات و تحقیقات هنری

http://ulturestudies.com

دفتر پژوهشهای فرهنگی

http://www.dsrc.ir

پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

http://www.irphe.ir

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی