تاریخچه تاریخچه

وزارت نيرو از زمان تاسيس تا دهه 1360 داراي كتابخانه هاي اقماري مختلفي با نامهاي: كتابخانه دفتر ارشاد و روابط عمومي، آرشيو اسناد برق، آرشيو آب هاي سطحي فني آب، كتابخانه انرژي و... بود،  كه زير نظر معاونت ها فعاليت می کردند.


در دهه 1360 در ستاد وزارت نیرو طرح ايجاد يك كتابخانه و مركز اطلاع رساني مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.  اين طرح  بعنوان يك واحد پشتيباني كننده از فعاليت هاي مديريتي، برنامه ريزي و علمي و فني صنعت آب و برق  با هدف انتخاب، گردآوري، سازماندهي و اماده سازي، ذخيره، نگهداري و اشاعه اطلاعات در زمينه برق، آب، آب و فاضلاب ،انرژي و بطور كلي علوم وابسته به آن ارائه گرديد.


  در اواخر 1365 پروژه ديگري به نام طرح افزايش كارائي مركزمدارك و كتابخانه نيرو كه دامنه موضوعي مدارك كتابخانه تخصصي صنعت، دستورالعمل وجين، طرح آرايش كتابخانه پيشنهاد و در فروردين 1366 طرح تصويب و به مورد اجرا درآمد اين پروژه در آبان 1366 با چيدمان جديد گشايش يافت. و فعاليت خود را در زمينه هاي برق، آب، آب و فاضلاب ،انرژي و بطور كلي علوم وابسته به آن فعاليت خود را آغاز نمود.

با انتقال وزارت نیرو به ساختمان جدید این مرکز نیز در اواخر سال 1384 منتقل گردید. با تغییر ساختار وزارت نیرو همچنین ضرورت و درک تغییرات بنیادی نظام‏های اطلاعاتی پیشرفته، این مرکز با اهداف و شرح وظایف جدید با نام "مرکز اطلاعات علمی، اسناد و کتابخانه" فعاليت خود را آغاز نمود.